Verdigjenstandforsikring

Dette er forsikringen for deg som er redd for dine verdifulle gjenstander. Du kan forsikre for eksempel klokker, bunad, golfutstyr eller antikviteter.

Hva dekker verdigjenstandforsikringen?

Generelt

Verdigjenstandforsikring

Alle skader som inntrer plutselig og uforutsett med ytre påvirkning

✔️

Tyveri

✔️

«Hole in one» ved forsikring av golfutstyr

✔️

Forsikret gjenstand eid av medlemmer av den faste husstand

✔️

Medlem av et bokollektiv, eller leietakere

❌

Skade på gjenstander som er lånt bort eller utleid

❌

Tyveri av gjenstander som er lånt bort eller utleid

❌

Gjenstander som ikke er tolldeklarert etter gjeldende regelverk

❌

Elde, slitasje og gradvis forringelse

❌

Feil og mangler

❌

Type gjenstand:

Bunad med sølv

✔️

Antikviteter

✔️

Høreapparat

✔️

Fiskeutstyr

✔️

Fotoutstyr og videokamera

✔️

Frimerkesamling

✔️

Golfutstyr

✔️

Dykkerutstyr

✔️

Musikkinstrumenter og musikkanlegg

✔️

Myntsamling

✔️

Pelsverk

✔️

Smykke

✔️

Skiutstyr, snøbrett/snowboard

✔️

Musikkinstrumenter og musikkanlegg

✔️

Hangglider, paraglider, kite

✔️

Våpen

✔️

Ur og klokker

✔️

Briller

✔️

Datautstyr

✔️

Verdigjenstandforsikring

Generelt:

Alle skader som inntrer plutselig og uforutsett med ytre påvirkning

✔️

Tyveri

✔️

«Hole in one» ved forsikring av golfutstyr

✔️

Forsikret gjenstand eid av medlemmer av den faste husstand

✔️

Medlem av et bokollektiv, eller leietakere

❌

Skade på gjenstander som er lånt bort eller utleid

❌

Tyveri av gjenstander som er lånt bort eller utleid

❌

Gjenstander som ikke er tolldeklarert etter gjeldende regelverk

❌

Elde, slitasje og gradvis forringelse

❌

Feil og mangler

❌

Type gjenstand:

Bunad med sølv

✔️

Antikviteter

✔️

Høreapparat

✔️

Fiskeutstyr

✔️

Fotoutstyr og videokamera

✔️

Frimerkesamling

✔️

Golfutstyr

✔️

Dykkerutstyr

✔️

Musikkinstrumenter og musikkanlegg

✔️

Myntsamling

✔️

Pelsverk

✔️

Smykke

✔️

Skiutstyr, snøbrett/snowboard

✔️

Musikkinstrumenter og musikkanlegg

✔️

Hangglider, paraglider, kite

✔️

Våpen

✔️

Ur og klokker

✔️

Briller

✔️

Datautstyr

✔️

Begrensninger

  • Kan kun tegnes på angitte kategorier og gjelder inntil oppgitt forsikringssum
  • Gjenstander som er kjøpt i utlandet kan ikke forsikres før etter de er innført til Norge
  • Minste forsikringssum er kr 5.000 og enkeltgjenstander med gjenanskaffelsesverdi under kr 1.000 erstattes ikke
  • Ved tyveri fra motorkjøretøys kupe erstattes maksimalt kr 10.000 pr. skadetilfelle
  • Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan erstatningen bli satt ned eller falle bort ved skade
Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i hele verden med inntil 3 måneders varighet.

Forsikringstakers plikter

Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld skade på verdigjenstand

Få tilbud på verdigjenstandforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging