Traktorforsikring uregistrert

Traktorer kan ha store verdier, og spiller en viktig rolle for driften på gården. Vår traktorforsikring for er svært fleksibel og gir dekning ved de fleste behov.

Hva dekker traktorforsikringen?

Ansvar

Brann/tyveri

Kasko

Kasko med maskinskade

ikke ATV

Skade på personer, annet kjøretøy, bygninger og eiendeler

✔️

✔️

✔️

✔️

Rettshjelp

✔️

✔️

✔️

✔️

Skader i forbindelse med brann, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri

❌

✔️

✔️

✔️

Fastmontert datautstyr for bruk i traktoren

❌

✔️

✔️

✔️

Fastmontert tilbehør utover det originale

❌

✔️

inntil kr 10.000

✔️

inntil kr 10.000

✔️

inntil kr 10.000

Avmontert tilleggsutstyr som er spesifisert i forsikringsbeviset

❌

✔️

✔️

✔️

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

❌

❌

✔️

✔️

Egenandelsfritak i sammenstøt med dyr

❌

❌

✔️

inntil kr 4.000

✔️

inntil kr 4.000

Skader på motor og drivverk

❌

❌

❌

✔️

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring med inntil kr 200.000

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Ansvar

Skade på personer, annet kjøretøy, bygninger og eiendeler

✔️

Rettshjelp

✔️

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring

✔️

inntil kr 200.000

Brann/Tyveri

Skader i forbindelse med brann, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri

✔️

Fastmontert datautstyr for bruk i traktoren

✔️

Fastmontert tilbehør utover det originale

✔️

inntil kr 10.000

Avmontert tilleggsutstyr som er spesifisert i forsikringsbeviset

✔️

Kasko

Dekker i tillegg til brann/tyveri:

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

✔️

Egenandelsfritak i sammenstøt med dyr

✔️

inntil kr 4.000

Kasko med maskinskade

Dekker i tillegg:

Skader på motor og drivverk

✔️

Begrensninger

  • Dekker ikke skader på avsperrede områder, men i egenskap av opplæring eller glattkjøringstrening arrangert i Norge vil dette være dekket
  • Særregler gjelder for egenandel ved erstatningsmessig skade avhengig av skadetype og alder på kjøretøyet (maskinskade)
  • Kjøretøyet må være registrert for 2 personer dersom passasjerulykke skal være dekket
Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i Norden.

Forsikringstakers plikter

Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld skade på uregistrert traktor

Få tilbud på traktorforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging