Snøscooterforsikring

Hos oss kan du velge den snøscooterforsikringen som passer deg best.

Hva dekker snøscooterforsikringen?

Ansvar

Brann/tyveri

Kasko

Skade på personer, annet kjøretøy, bygninger og eiendeler

✔️

✔️

✔️

Rettshjelp

✔️

✔️

✔️

Skader i forbindelse med tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri

❌

✔️

Kjøredresser, hansker, støvler og hjelmer er inkludert

✔️

Kjøredresser, hansker, støvler og hjelmer er inkludert

Fastmontert utstyr

❌

✔️

inntil kr 10.000

✔️

inntil kr 10.000

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

❌

❌

✔️

Egenandelsfritak i sammenstøt med dyr

❌

❌

✔️

inntil kr 4.000

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring med inntil kr 200.000

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Terrengkjøring som er i strid med gjeldene regler for motorisert ferdsel i utmark

❌

❌

❌

Chiptrimmet eller ombygget motor

❌

❌

❌

Slitasjeskader

❌

❌

❌

Kontanter og verdipapirer

❌

❌

❌

Skader som sikrede har voldt forsettlig eller ved grov uaktsomhet

❌

❌

❌

Ansvar

Skade på personer, annet kjøretøy, bygninger og eiendeler

✔️

Rettshjelp

✔️

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring

✔️

inntil kr 200.000

Brann/tyveri

Skader i forbindelse med brann, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri

✔️

Kjøredresser, hansker, støvler og hjelmer er inkludert

Fastmontert utstyr

✔️

inntil kr 10.000

Kasko

Dekker i tillegg til brann/tyveri:

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

✔️

Egenandelsfritak i sammenstøt med dyr

✔️

inntil kr 4.000

Gjelder alle forsikringer

Terrengkjøring som er i strid med gjeldene regler for motorisert ferdsel i utmark

❌

Chiptrimmet eller ombygget motor

❌

Slitasjeskader

❌

Kontanter og verdipapirer

❌

Skader som sikrede har voldt forsettlig eller ved grov uaktsomhet

❌

Begrensninger

  • Særregler gjelder for egenandel ved erstatningsmessig skade avhengig av skadetype
Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i Norden.

Forsikringstakers plikter

Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld skade på snøscooter

Få tilbud på snøscooterforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging