Motorsykkelforsikring

Hos oss kan du velge den motorsykkelforsikringen som passer deg best. Ansvarsforsikring er en forsikring alle registrerte motorsykler i Norge er pålagt. 

Hva dekker motorsykkelforsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Skade på personer, annet kjøretøy, bygninger og eiendeler

✔️

✔️

✔️

Rettshjelp

✔️

✔️

✔️

Skader i forbindelse med brann, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri

❌

✔️

✔️

Fastmontert utstyr

❌

✔️

inntil kr 10.000

✔️

inntil kr 10.000

Kjøredresser, hansker, støvler og hjelmer

❌

✔️

✔️

Løsøre i låst oppbevaringsboks

❌

✔️

inntil kr 5.000

✔️

inntil kr 5.000

Redning/veihjelp

❌

❌

✔️

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

❌

❌

✔️

Egenandelsfritak i sammenstøt med dyr

❌

❌

✔️

inntil kr 4.000

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring med inntil kr 200.000

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Ansvar

Skade på personer, annet kjøretøy, bygninger og eiendeler

✔️

Rettshjelp

✔️

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring

✔️

inntil kr 200.000

Delkasko

Skader i forbindelse med brann, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri

✔️

Kjøredresser, hansker, støvler og hjelmer er inkludert

Fastmontert utstyr

✔️

inntil kr 10.000

Løsøre i låst oppbevaringsboks

✔️

inntil kr 5.000

Kasko

Dekker i tillegg til delkasko:

Redning/veihjelp

✔️

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

✔️

Egenandelsfritak i sammenstøt med dyr

✔️

inntil kr 4.000

Begrensninger

  • Dekker ikke skader på avsperrede områder/banekjøring, men i egenskap av opplæring eller glattkjøringstrening arrangert i Norge og Sverige vil dette være dekket
  • Særregler gjelder for egenandel ved erstatningsmessig skade avhengig av skadetype
  • ATV må være registrert for 2 personer dersom passasjerulykke skal være dekket
Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på reiser av inntil 3 måneders varighet i Europa. For ATV gjelder forsikringen kun i Norden.

Forsikringstakers plikter

Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld skade på motorsykkel

Få tilbud på motorsykkelforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging