Er du ikke fornøyd?

Her er en oversikt over de klagemuligheter du har som kunde i Sum-it.

Klage på skadeoppgjør:

Sum-it har opprettet et internt utvalg som skal forsøke å løse klager fra kunder. Du kan sende en mail til klage.sum-it@claimsnordic.no. Klagen må inneholde skadenummer, navn på forsikringstaker/forsikrede og beskrivelse av hva som bestrides i avgjørelsen. Vi anbefaler å sende klagen via Min Side dersom den inneholder sensitive personopplysninger.

Klage på andre forhold:

Hvis du mener at det er forhold rundt inngåelse av forsikringsavtale eller andre ting som ikke direkte vedrører en skadesak kan du sende mail til kvalitet@sum-it.no. Klagen må inneholde kundenummer, navn på forsikringstaker/forsikrede og beskrivelse av hva det klages på, samt hva som ønskes/kreves fra Sum-it i sakens anledning. Vi anbefaler å sende klagen via Min Side dersom den inneholder sensitive personopplysninger.

Helt uavhengig instans:

Hvis du ikke kommer til enighet med Sum-it har du som kunde mulighet og en lovmessig adgang til å kreve nemndbehandling iht. FAL § 20-1, jf. FAL § 2-2 (2) bokstav d, og sendes til Finansklagenemda v/Finans Norge. For mer informasjon se http:/www.finkn.no. Saker som er realitetsbehandlet hos Finansklagenemda, kan bringes inn direkte for tingretten.

Alternativt kan du ta saken inn for domstolene etter reglene i tvisteloven av 17.06.2005 nr. 90.

Gjelder klagen en naturskade kan du klage til Klagenemda for naturskadesaker. For mer informasjon se https/www.naturskade.no

Kontaktinformasjon:

Sum-it AS:

Sum-it AS

Postboks 153, 3791 Kragerø

Tlf: 35 56 10 00

 

Finansklagenemda

Finansklagenemda

Postboks 53 Skøyen

0212 Oslo

Klagenemda for naturskadesaker

Statens naturskadeordning

Landbruksdirektoratet

Postboks 8140 Dep

0033 Oslo

Tvistløsning

Dersom du ikke kommer til enighet med rette klageinstans og ønsker å anlegge en sak for domstolene, anbefaler vi at det innhentes juridisk bistand. Sum-it er agent for norske og utenlandske forsikringsselskaper. Forsikringsselskapet er i de fleste tilfeller rette saksøkt for krav vedrørende forsikringsdekningen og skadeoppgjør. Navnet på kundens forsikringsselskap fremgår av forsikringsavtalen og kontaktopplysninger til disse finnes på www.sum-it.no.