Innboforsikring medlem

Enten du eier eller leier er det viktig å ha innboforsikring. Forsikringen dekker det du eier hjemme, som klær, møbler eller sykkel.

Hva dekker innboforsikringen?

Innboforsikring

En forsikring som dekker de vanligste skadetypene på innbo

Brann, lynnedslag og eksplosjon

✔️

Utstrømming av vann fra bygningens rørledning

✔️

Naturskader

✔️

Tyveri, hærverk, ran og overfall

✔️

Knust glass i vinduer og dører

✔️

Uregistrert motorkjøretøy

✔️

Med hastighet inntil 10 km/t

Yrkesløsøre og egne varer

✔️

Standard: inntil kr 50.000

Premium: inntil kr 100.000

Sykkel

✔️

Standard: inntil 15.000

Premium: inntil 30.000

Ansvar

✔️

Rettshjelp

✔️

Skade på innbo under egen flytting

Premium:

✔️

Uflaksforsikring

Premium:

✔️

Vilkårsgaranti i 1 år

Premium:

✔️

ID-tyveri

Premium:

✔️

Løsøre i låst båt, bil, bobil eller campingvogn

✔️

Premium: inntil 10.000

Skader forårsaket av husstandsmedlem, leieboer eller dennes husstandsmedlem

❌

Gjenstander som er kjøpt i utlandet før de er i Norge og er deklarert etter gjeldende regelverk

❌

Utgifter til vedlikehold og forbedringer

❌

Tyveri eller skadeverk som følge av datavirus, hacking eller annen datakriminalitet

❌

Bygning

❌

Innboforsikring Medlem

Brann, lynnedslag og eksplosjon

✔️

Utstrømming av vann fra bygningens rørledning

✔️

Naturskader

✔️

Tyveri, hærverk, ran og overfall

✔️

Knust glass i vinduer og dører

✔️

Uregistrert motorkjøretøy 

✔️

med hastighet inntil 10 km/t

Yrkesløsøre og egne varer

✔️

inntil kr 100.000

Sykkel

✔️

inntil kr 30.000

Ansvar

✔️

Rettshjelp

✔️

Skade på innbo under egen flytting

✔️

Uflaksforsikring

✔️

Vilkårsgaranti

✔️

ID-tyveri

✔️

Løsøre i låst båt, bil, bobil eller campingvogn

✔️

inntil kr 10.000

Skader forårsaket av husstandsmedlem, leieboer eller dennes husstandsmedlem

❌

Gjenstander som er kjøpt i utlandet før de er i Norge og er deklarert etter gjeldende regelverk

❌

Utgifter til vedlikehold og forbedringer

❌

Tyveri eller skadeverk som følge av datavirus, hacking eller annen datakriminalitet

❌

Bygning

❌

Begrensninger

  • Naturskadedekningen har ulike begrensninger avhengig av type forsikrede objekter

  • For visse skader gjelder en annen og høyere egenandel enn avtalt

  • For visse skader og visse objekter er erstatningsbeløpet begrenset

  • Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan erstatningen bli satt ned ved skade

Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringen kan også gjelde i Norden med de begrensninger som fremgår av vilkårene.

Forsikringstakers plikter

Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld skade på innbo

Få tilbud på innboforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging