Hytteforsikring

Hytteforsikringen dekker bygninger som eies av privatpersoner, ikke er fast bebodd og brukes som hytte. Forsikringen dekker selve bygningen og fastmontert utstyr som er vanlig for bygningens formål. Tilleggsbygg som for eksempel anneks og uthus kan også forsikres. Løse gjenstander i hytta dekkes av egen innboforsikring.  

Hva dekker hytteforsikringen?

Hytteforsikring Standard

Hytteforsikring Premium

Råte- og skadedyrforsikring (tillegg)

Brann, lynnedslag og eksplosjon

✔️

✔️

Vann- og rørskader

✔️

✔️

Naturskader

✔️

✔️

Tyveri og hærverk

✔️

✔️

Knust glass i vinduer og dører

✔️

✔️

Ansvar

✔️

✔️

Rettshjelp

✔️

✔️

Utvidet dekning for vannskader

❌

✔️

Trygghetsgaranti

❌

✔️

Skader etter håndverker- eller entreprenørfeil

❌

✔️

Utvidelse av forsikringssummer (for eksempel hageanlegg)

❌

✔️

Feriegaranti

❌

✔️

Skade over 75 % regnes som totalskade

❌

✔️

Tapt husleieinntekt

❌

✔️

Vilkårsgaranti

❌

✔️

i ett år

Skader etter sopp, råte og insekter

❌

❌

✔️

Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker

❌

❌

✔️

Bekjempelse av mus og rotter

❌

❌

✔️

Utleie

❌

Med mindre det er angitt i forsikringsbeviset

❌

Med mindre det er angitt i forsikringsbeviset

❌

Innbo

❌

❌

❌

Utgifter til vedlikehold og forbedringer

❌

❌

❌

Hytteforsikring Standard

Brann, lynnedslag og eksplosjon

✔️

Vann- og rørskader

✔️

Naturskader

✔️

Tyveri og hærverk

✔️

Ansvar

✔️

Rettshjelp

✔️

Utleie

❌

Med mindre det er angitt i forsikringsbeviset

Utgifter til vedlikehold og forbedringer

❌

Innbo

❌

Hytteforsikring Premium


Dekker i tillegg:

Utvidet dekning for vannskader

✔️

Trygghetsgaranti

✔️

Skader etter håndverker- eller entreprenørfeil

✔️

Utvidelse av forsikringssummer (for eksempel hageanlegg)

✔️

Feriegaranti

✔️

Skade over 75 % regnes som totalskade

✔️

Tapt husleieinntekt

✔️

Vilkårsgaranti

✔️

i ett år

Råte- og skadedyrforsikring (tillegg)


Skader etter sopp, råte og insekter

✔️

Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker

✔️

Bekjempelse av mus og rotter

✔️

Begrensninger

 • Naturskadedekningen har ulike begrensninger avhengig av type forsikrede objekter
 • Forsikringen for skadedyr som ligger under Premium dekker ikke skader som skyldes veggdyr og skjeggkre
 • For visse skader gjelder en annen og høyere egenandel enn avtalt
 • For visse skader og visse objekter er erstatningsbeløpet begrenset
 • Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan erstatningen bli satt ned ved skade
 • Forsikringen omfatter ikke leietakere
 • Ved reparasjon av andre bygninger der gammelt blir erstattet med nytt, gjøres det fradrag i erstatningen for den økningen som overstiger 40 %
  Hvor forsikringen gjelder

  På det sted som er nevnt i forsikringsbeviset, forsikringsstedet. Naturskadeforsikringen gjelder i Norge. Rettshjelp gjelder i Norden.

  Forsikringstakers plikter

  Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

  Betaling

  Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

  Når starter og stopper forsikringen?

  Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

  Oppsigelse

  Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

  Meld skade på hytte

  Få tilbud på hytteforsikring

  En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

  Med forsikring fra Sum-it får du:

  ✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

  ✔️ Riktig forsikring

  ✔️ Personlig oppfølging