Husforsikring

Husforsikringen dekker bygninger som eies av privatpersoner og som blir benyttet som fast bolig. Forsikringen dekker selve bygningen og fastmontert utstyr som er vanlig for bygningens formål. Tilleggsbygg som for eksempel uthus og garasje kan også forsikres. Løse gjenstander i boligen dekkes av egen innboforsikring.

Hva dekker husforsikringen?

Husforsikring Standard

Husforsikring Premium

Råte- og skadedyrforsikring (tillegg)

Brann, lynnedslag og eksplosjon

✔️

✔️

Vann- og rørskader

✔️

✔️

Naturskader

✔️

✔️

Tyveri og hærverk

✔️

✔️

Knust glass i vinduer og dører

✔️

✔️

Ansvar

✔️

✔️

Rettshjelp

✔️

✔️

Økonomisk tap ved offentlig påbud

✔️

✔️

Annen plutselig skade på bygning

✔️

✔️

Utvidet dekning for vannskader

❌

✔️

Trygghetsgaranti

❌

✔️

Skader etter håndverker- eller entreprenørfeil

❌

✔️

Utvidelse av forsikringssummer (for eksempel hageanlegg)

❌

✔️

Ombygging til rullestolbruker

❌

✔️

inntil kr 250.000

Skade over 75 % regnes som totalskade

❌

✔️

Tapt husleieinntekt

❌

✔️

Vilkårsgaranti

❌

✔️

i ett år

Skader etter sopp, råte og insekter

❌

❌

✔️

Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker

❌

❌

✔️

Bekjempelse av mus og rotter

❌

❌

✔️

Utgifter til vedlikehold og forbedringer

❌

❌

❌

Innbo

❌

❌

❌

Husforsikring Standard

Brann, lynnedslag og eksplosjon

✔️

Vann- og rørskader

✔️

Naturskader

✔️

Tyveri og hærverk

✔️

Ansvar

✔️

Rettshjelp

✔️

Økonomisk tap ved offentlig påbud

✔️

Annen plutselig skade på bygning

✔️

Utgifter til vedlikehold og forbedringer

❌

Ombygging til rullestolbruker

❌

Husforsikring Premium

Dekker i tillegg:

Utvidet dekning for vannskader

✔️

Trygghetsgaranti

✔️

Skader etter håndverker- eller entreprenørfeil

✔️

Utvidelse av forsikringssummer (for eksempel hageanlegg)

✔️

Innbo

✔️

inntil kr 250.000

Skade over 75 % regnes som totalskade

✔️

Tapt husleieinntekt

✔️

Vilkårsgaranti

✔️

i ett år

Råte- og skadedyrforsikring (tillegg)

Skader etter sopp, råte og insekter

✔️

Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker

✔️

Bekjempelse av mus og rotter

✔️

Begrensninger

 • Naturskadedekningen har ulike begrensninger avhengig av type forsikrede objekter
 • Forsikringen for skadedyr som ligger under Premium dekker ikke skader som skyldes veggdyr og skjeggkre
 • For visse skader gjelder en annen og høyere egenandel enn avtalt
 • For visse skader og visse objekter er erstatningsbeløpet begrenset
 • Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan erstatningen bli satt ned ved skade
 • Forsikringen omfatter ikke leietakere
 • Forsikringen omfatter ikke bygninger som benyttes i næringsvirksomhet
 • Ved reparasjon av andre bygninger der gammelt blir erstattet med nytt, gjøres det fradrag i erstatningen for den økningen som overstiger 40 %
  Hvor forsikringen gjelder

  På det sted som er nevnt i forsikringsbeviset, forsikringsstedet. Naturskadeforsikringen gjelder i Norge. Rettshjelp gjelder i Norden.

  Forsikringstakers plikter

  Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

  Betaling

  Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

  Når starter og stopper forsikringen?

  Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

  Oppsigelse

  Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

  Meld skade på hus

  Få tilbud på husforsikring

  En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

  Med forsikring fra Sum-it får du:

  ✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

  ✔️ Riktig forsikring

  ✔️ Personlig oppfølging