Husdyrforsikring

Blir kjæledyret ditt skadet eller må til veterinær kan en forsikring være god å ha.

Hva dekker husdyrforsikringen?

Husdyrforsikring

Tap/bortføring

✔️

Avlivning

✔️

Død

✔️

Varig nedsatt bruksverdi når dyret er trent til et bestemt formål eller brukes som avlsdyr

✔️

Veterinærutgifter

✔️

CT/MR undersøkelse etter nærmere avtale.

✔️

Skader som oppstår eller viser symptomer innen de første 20 dager etter at forsikringen trådte i kraft

❌

Veterinærens reiser, transport av dyret og andre reiser

❌

Mishandling eller vanrøkt

❌

Artroser og forkalkninger

❌

Attestutstedelse, fakturagebyr og utlevering av journaler

❌

Husdyrforsikring

Tap/bortføring

✔️

Avlivning

✔️

Død

✔️

Varig nedsatt bruksverdi når dyret er trent til et bestemt formål eller brukes som avlsdyr

✔️

Veterinærutgifter

✔️

CT/MR undersøkelse etter nærmere avtale.

✔️

Skader som oppstår eller viser symptomer innen de første 20 dager etter at forsikringen trådte i kraft

❌

Veterinærens reiser, transport av dyret og andre reiser

❌

Mishandling eller vanrøkt

❌

Artroser og forkalkninger

❌

Attestutstedelse, fakturagebyr og utlevering av journaler

❌

Begrensninger

  • Forsikringen kan tegnes fra dyret er 5 uker. Den opphører ved første hovedforfall etter fylte 10 år
  • Ved livsforsikringssum over kr 15.000 skal hund/katt være ID-merket for at forsikringen skal være gyldig
  • Hvis dyret selges eller avhendes på annen måte, opphører forsikringen straks det går over i annens besittelse
  • Samlet erstatning er begrenset til forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset og gjelder pr forsikringsår
  • For noen navngitte raser er det gjort unntak i enkeltdekninger i vilkårene
  • For enkelte raser er det begrensninger både ift. dekning og behandling
  • Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan erstatningen bli satt ned ved skade
Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i Norden og i Europa under opphold i inntil 12 måneder.

Forsikringstakers plikter

Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld skade på husdyr

Få tilbud på husdyrforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging