EL-sparkesykkelforsikring

Har du en EL-sparkesykkel du vil ta vare på? Hos oss kan du velge den forsikringen som passer deg best.

Hva dekker EL-sparkesykkelforsikringen?

EL-sparkesykkelforsikring

Lovpålagt ansvarsforsikring ihht BAL

✔️

Førerulykke

✔️

Rettshjelp inntil 100 000

✔️

Kjøretøy som er utleid

❌

Kjøring i ruspåvirket tilstand

❌

Kjøretøy med maks hastighet over 20km/t

❌

Kjøretøy som er trimmet/ombygget eller hvor software er endret

❌

Kjøretøy som benyttes i næring

❌

Kjøring på islagt vann/sjø eller elv

❌

Skader som reperatør er ansvarlig for i henhold til avgitt garanti eller annet rettsgrunnlag

❌

Skader som den sikrede har voldt ved grov uaktsomhet. Jf. FAL § 4-9 og § 4-11

❌

Begrensninger

  • Forsikringer har sumbegrensinger, forutsetninger og unntak for enkelte dekninger. For fullstendig oversikt, se vilkår
  • Myndighetenes regler for små elektriske kjøretøy skal følges:
  1. Kjøretøyet skal ikke benyttes av personer under 12 år.
  2. Fører under 15 år skal benytte hjelm.
  3. Det er kun tillatt med1 person på kjøretøyet.
  4. Kjøretøyet skal ha maks konstruktiv hastighet på 20 km/t
Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder for det geografiske område som er angitt i forsikringsbeviset (Norge).

Forsikringstakers plikter

Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. 

Du må straks melde i fra dersom du ser noe uriktig i forsikringsbeviset du mottar fra oss. 

I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale 

Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri og hærverk til politiet. 

Ansvarsforsikringen er lovpålagt og kan ikke avsluttes uten at kjøretøyet er solgt eller vraket/levert til gjennvinning. 

Betaling

Du må betale innen fristen som fremgår av tilsendt betalingsvarsel. 

Ved manglende betaling opphører forsikringen. 

Vi tilbyr betaling ved avtalegiro/e-Faktura og du kan velge mellom 1, 2, 3, 4 eller 12 betalingsterminer. 

Valg av 12 betalingsterminer forutsetter avtalegiro. 

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra klokken 00.00 den dagen det er avtalt at forsikringen skal starte, og opphører klokken 24.00 den dagen det er avtalt at forsikringen skal avsluttes. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser. 

Forsikring som opprettes samme dag som forsikringsavtalen inngås, starter likevel fra det tidspunktet avtalen blir inngått. 

Forsikringen gjelder for ett år av gangen og fornyes automatisk, med mindre noe annet er avtalt eller den sies opp før fornyelsen. 

Oppsigelse

Forsikringen kan sies opp skriftlig dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. 

Flyttes forsikringen til annet selskap må det fremgå av oppsigelsen hvilket selskap forsikringen flyttes til og fra hvilken dato. 

Oppsigelse må skje med en måneds varsel. 

Meld skade på EL-sparkesykkel

Få tilbud på EL-sparkesykkelforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging