Tilhengerforsikring

Hos oss kan du velge den tilhengerforsikringen som passer deg best. Hvis tilhengeren skader andre i trafikken, dekkes dette av bilens ansvarsforsikring.

Hva dekker tilhengerforsikringen?

Brann

Brann/tyveri

Kasko

Premium

Skader i forbindelse med brann

✔️

✔️

✔️

✔️

Fortelt eller annen bygningskonstruksjon

✔️

✔️

✔️

✔️

Fastmontert tilbehør utover det som fulgte med fra fabrikken (campingvogn)

✔️

inntil kr 10.000

✔️

inntil kr 10.000

✔️

inntil kr 10.000

✔️

inntil kr 50.000

Personlig løsøre

✔️

inntil kr 20.000, maks 10.000 pr. enkeltgjenstand


✔️

inntil kr 20.000, maks 10.000 pr. enkeltgjenstand


✔️

inntil kr 20.000, maks 10.000 pr. enkeltgjenstand


✔️

inntil kr 100.000, maks 10.000 pr. enkeltgjenstand


Skader i forbindelse med tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri

❌

✔️

✔️

✔️

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

❌

❌

✔️

inkluderer glassrute på campingvogn med inntil kr 1.000


✔️

inkluderer glassrute på campingvogn med inntil kr 1.000

Sum for løsøre og fast utstyr kan utvides

❌

✔️

✔️

✔️

Fukt/vannskader

❌

❌

❌

✔️

Feriegaranti

❌

❌

❌

✔️

Totalskadegaranti

❌

❌

❌

✔️

Slitasjeskader

❌

❌

❌

❌

Kontanter og verdipapirer

❌

❌

❌

❌

Kunst, verdigjenstander og antikviteter

❌

❌

❌

❌

Tyveri av løst utstyr og personlige eiendeler fra fortelt av duk

❌

❌

❌

❌

Skade som følge av frost og snøtyngde eller hvor frost og/eller snøtyngde er en medvirkende årsak

❌

❌

❌

❌

Skade som oppstår på elementer som brukes til tilbygg under montering/demontering av disse

❌

❌

❌

❌

Skade på løst utstyr og personlige eiendeler som skyldes «annen tilfeldig, plutselig, ytre hendelse» enn slik skade som rammer campingvognen utenfra

❌

❌

❌

❌

Demontert og lagret fortelt er kun dekket mot brann

❌

❌

❌

❌

Skader som sikrede har voldt forsettlig eller ved grov uaktsomhet

❌

❌

❌

❌

Brann

Skader i forbindelse med brann

✔️

Fortelt eller annen bygningskonstruksjon til forsikret campingvogn

✔️

Fastmontert tilbehør utover det som fulgte med fra fabrikken (campingvogn)

✔️

inntil kr 10.000

Personlig løsøre

✔️

inntil kr 20.000, maks kr 10.000 pr. gjenstand

Brann/Tyveri

Dekker i tillegg:

Skader i forbindelse med tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri

✔️

Sum for løsøre og fast utstyr kan utvides

✔️

Kasko

Dekker i tillegg til brann/tyveri:

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

✔️

inkluderer glassrute på campingvogn med inntil kr 1.000

Sum for løsøre og fast utstyr kan utvides

✔️

Premium Campingvogn

Dekker i tillegg:

Personlig løsøre

✔️

inntil kr 100.000, maks kr 10.000 pr. gjenstand

Tyveri/skade på fastmontert tilbehør utover det som fulgte med fra fabrikken (campingvogn)

✔️

inntil kr 50.000

Fukt/vannskader

✔️

Feriegaranti

✔️

Totalskadegaranti

✔️

Gjelder alle forsikringer

Slitasjeskader

❌

Kontanter og verdipapirer

❌

Kunst, verdigjenstander og antikviteter

❌

Tyveri av løst utstyr og personlige eiendeler fra fortelt av duk

❌

Skade som følge av frost og snøtyngde eller hvor frost og/eller snøtyngde er en medvirkende årsak

❌

Skade som oppstår på elementer som brukes til tilbygg under montering/demontering av disse

❌

Skade på løst utstyr og personlige eiendeler som skyldes «annen tilfeldig, plutselig, ytre hendelse» enn slik skade som rammer campingvognen utenfra

❌

Demontert og lagret fortelt er kun dekket mot brann

Skader som sikrede har voldt forsettlig eller ved grov uaktsomhet

❌

Begrensninger

  • Særregler gjelder for egenandel ved erstatningsmessig skade avhengig av skadetype
  • Skal være minst en godkjent røykvarsler og ett godkjent brannslukningsapparat
  • Fuktdekningen under Premium forsikring krever årlig bestått og godkjent kontroll utført av autorisert caravanforhandler
  • «Spikertelt» dekkes kun mot brann når tilhørende vogn ikke er «koblet til»
Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i Europa. Rettshjelp gjelder i Norden.

Forsikringstakers plikter

Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld skade på tilhenger/campingvogn

Få tilbud på tilhengerforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging