Bobilforsikring

Hos oss kan du velge den bobilforsikringen som passer deg best. Ansvarsforsikring er en forsikring alle registrerte biler i Norge er pålagt. 

Hva dekker bobilforsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Tillegsdekning kasko

Skade på personer, annet kjøretøy, bygninger og eiendeler

✔️

✔️

✔️

Rettshjelp

✔️

✔️

✔️

Skader i forbindelse med brann, tyveri, glassruteskade og veihjelp.

❌

✔️

✔️

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

❌

❌

✔️

Egenandelsfritak i sammenstøt med dyr

❌

❌

inntil kr 4.000

Fukt/vannskader

❌

❌

✔️

Personlig løsøre

❌

❌

✔️

inntil kr 50.000

Skader på motor og drivverk inkludert skade ved feilfylling av drivstoff

❌

❌

❌

✔️

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring med inntil kr 200.000

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Chiptrimmet eller ombygget motor

❌

❌

❌

❌

Slitasjeskader

❌

❌

❌

❌

Kontanter og verdipapirer

❌

❌

❌

❌

Terrengkjøring i strid med gjeldene regler for motorisert ferdsel i utmark

❌

❌

❌

❌

Skader som sikrede har voldt forsettlig eller ved grov uaktsomhet

❌

❌

❌

❌

Ansvar

Skade på personer, annet kjøretøy, bygninger og eiendeler

✔️

Rettshjelp

✔️

Delkasko

Dekker i tillegg:

Skader i forbindelse med brann, tyveri, glassruteskade og veihjelp

✔️

Kasko

Dekker i tillegg:

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

✔️

Egenandelsfritak i sammenstøt med dyr

✔️

inntil kr 4.000

Fukt/vannskader

✔️

Personlig løsøre

✔️

Inntil 50.000

Tilleggsdekning kasko

Skader på motor og drivverk inkludert skade ved feilfylling av drivstoff

✔️

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring

✔️

inntil kr 200.000

Gjelder alle forsikringer

Chiptrimmet eller ombygget motor

❌

Slitasjeskader

❌

Kontanter og verdipapirer

❌

Terrengkjøring i strid med gjeldene regler for motorisert ferdsel i utmark

❌

Skader som sikrede har voldt forsettlig eller ved grov uaktsomhet

❌

Begrensninger

  • Dekker ikke skader på avsperrede områder, men i egenskap av opplæring eller glattkjøringstrening arrangert i Norge vil dette være dekket
  • Særregler gjelder for egenandel ved erstatningsmessig skade avhengig av skadetype
  • Skal være minst en godkjent røykvarsler og ett godkjent brannslukningsapparat
  • Fuktdekningen under kasko forsikring krever årlig bestått og godkjent kontroll utført av autorisert caravanforhandler
Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder for det geografiske område som er angitt i forsikringsbeviset. Det kan være i Norden eller Europa.

Forsikringstakers plikter

Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld skade på bobil

Få tilbud på bobilforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging